De op deze website verstrekte informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de verstrekte informatie en de gevolgen daarvan zijn voor rekening en risico van de gebruiker.

Hoewel zorgvuldigheid betracht is de bij de samenstelling van de informatie, aanvaardt TrailCentre Heerlen geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden in de verstrekte informatie.

Alle auteursrechten zijn voorbehouden. Publicatie, kopiëren, vermenigvuldiging van de in deze website gebruikte informatie in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker. TrailCentre Heerlen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet. Ook is TrailCentre Heerlen niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.

Tevens aanvaardt TrailCentre Heerlen geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens TrailCentre via deze website.